София, ул.Житница 3, бл.2
+359 885 025 075

Критерии на КИИП за обследване (форма)

КРИТЕРИИ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ ЗА
СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ ПО СЛЕДНИТЕ ИНЖЕНЕРНИ ЧАСТИ:
1. Конструкции на сгради и съоръжения (КСС) и Транспортно строителство и транспортни съоръжения (ТСТС)
2. Електротехника, автоматика, съобщителна техника (ЕАСТ)
3. Геодезия и приложна геодезия (ГПГ)
4. Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника, топло- и газоснабдяване (ОВКХТТГ)
5. Технологии (ТЕХ)
6. Водно строителство (ВС)
ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ
рег. № ………………. от ………………. г.
на съществуващ строеж:………………………………………………………………………………………………..
находящ се в: …… ………………………………………………………………………………………………………….
(населено място, община, област, кадастрален район, номер на поземления имот)
1. ГЕНЕРАЛНО БАЗИРАНЕ НА ДОКУМЕНТА
Обследването и съставянето на техническият паспорт за съществуващи сгради е изработено
съгласно ЗУТ (об. ДВ, бр.1 от 02.01.2001г., изм. и доп. бр. 61 от 2007г.) и съпътстващите го
нормативни наредби:
– Наредба №5 от 28.12.2006г за техническите паспорти на строежите ДВ, бр.22 от 2010г.;
– Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и
канализационни инсталации (обн., ДВ, бр.55 от 17.06.2005г.);
– Наредба Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност
при пожар (обн., ДВ, бр.96 от 04.12.2009г.);
По смисъла на чл. 10, ал.2 от Наредба №5 за техническите паспорти на строежите:
 „Технически паспорт на строеж” – документ, който включва техническите
характеристики на елементите на строежа, свързани с изпълнението на съществените
изисквания по чл.169, ал.1, т. 1-5, ал.2 и 3 ЗУТ, инструкции за експлоатация, обслужване,
обследване, поддържане и ремонт и отразява всички извършени СМР след въвеждането на
строежа в експлоатация.
 Задачата на „Технически паспорт на строеж” – обследване за установяване на
техническите характеристики, допустимостта на сградата и даване на предписание и
препоръки свързани с изискванията по чл. 169, ал.1, т. 1-5, ал.2 и 3 от ЗУТ.
По смисъла на чл. 176в от ЗУТ, по реда на чл.14 от Наредба №5/2006г. и Указания по
прилагането ? с писмо №90-04-436/2007г. на МРРБ за съществуващи строежи:
 техническият паспорт може да се съставя, респективно подписва от проектанти с пълна
проектантска правоспособност, извършили обследването на строежа и притежаващи
валидни поименни застраховки „Професионална отговорност в проектирането и
строителството”.
2. ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗИРАНЕ НА НАЛИЧНАТА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ
2.1. Виза за проектиране – налична (липсва)
2.2. Инвестиционен проект – налична (липсва)
2.3. Доклад за оценка на съответствието – налична (липсва)
2.4. Разрешение за строеж – налично (липсва)
2.5. Строителни книжа създадени при изпълнение на СМР – налични (липсва)
2.6. Екзекутивна документация по чл. 175 на ЗУТ – налична (липсва)
стр.2
2.7. Разрешение за ползване- – налично (липсва)
Забележка:
При липса на техническа документация се предприемат стъпки за изготвяне на екзекутивно
заснемане по части в обем и точност достатъчни за изготвяне на технически паспорт на
строежа
3. ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ПРОВЕДЕНОТО ОБСЛЕДВАНЕ СЪЛ. ЧЛ.24 ОТ НАРЕДБА №5/2006Г.
Докладът съдържа най-малко следното:
3.1. Систематизирано изложени констатации от извършените проучвания, заснемания,
измервания, изчисления и анализи за актуалното състояние на сградата;
3.2. Оценки за степента на съответствието на характеристиките на сградата със съществените
изисквания по чл.169, ал.1 от ЗУТ;
3.3. Препоръки за необходимите коригиращи и/или превантивни действия и мерки, които са
необходими за удовлетворяване на нормативните актове за съществените изисквания към
обследваната сграда, за недопускане влошаване на техническото и състояние или
настъпването на аварийни събития.
4. ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ ЗА СЪОТВЕТНАТА СГРАДА
Част А „ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРОЕЖА“
Раздел I „Идентификационни данни и параметри“
1.1. Вид на строежа: ………………………………………………………………….
(сграда или строително съоръжение)
1.2. Предназначение на строежа:
…………………………………………………………………………………………………
1.3. Категория на строежа: ……………………………………………………….
1.4. Идентификатор на строежа:
………………………………………………………………………………………………….
№ на кадастрален район: …………………………………………………………………………………………………
№ на поземлен имот: …………………………………………………………………………………………………
№ на сграда: …………………………………………………………………………………………………
строително съоръжение: …………………………………………………………………………………………………
Когато липсва кадастрална карта:
планоснимачен№: …………………
местност: ………………………………….. № на имот: …………квартал: ……………. парцел: ……………..
1.5. Адрес: …………………………………………………………………………………..(област, община, населено място)
………………………………………………………………………………………………..(улица №, ж. к., квартал, блок, вход)
1.6. Година на построяване: …………………………..
1.7. Вид собственост: ………………………………………………………………(държавна, общинска, частна, друга)
1.8. Промени (строителни и монтажни дейности) по време на експлоатацията, година на
извършване.
1.8.1. Вид на промените: …………………………………………………………………………………………………
(реконструкция /в т.ч. надстрояване и пристрояване/, осн. обновяване, осн. ремонт, промяна на
предназначение)
1.8.2. Промени по чл. 151 ЗУТ (без разрешение за строеж):
1.8.2.1. Вид на промените: …………………………………………………………………………………………………
стр.3
(вътрешни преустройства при условията на чл. 151, т. 3 ЗУТ, текущ ремонт съгласно чл. 151,
т. 4, 5 и 6 ЗУТ)
1.8.2.2. Опис на наличните документи за извършените промени:
……………………………………………………………………………….
1.9. Опис на наличните документи:
1.9.1. Инвестиционен проект, одобрен от: …………………………………………, на …………………….. г.
1.9.2. Разрешение за строеж № …….от ……………………….. г., издадено от………………………………
1.9.3. Преработка на инвестиционния проект, одобрена на ……………..г. от …………………,
вписана с/на ……………………….. г.
1.9.4. Екзекутивна документация, предадена в ……………………….и заверена на……………. г.
1.9.5. Констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ, съставен на ………….. г.
1.9.6. Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ от………………г.,
съставен от …………………………………………………………………………………………………………..
1.9.7. Разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация № ……….от
…………………………….. г.,
издадено от ……………………………………………………………………………..
1.9.8. Удостоверение за търпимост № ………………… от …………………………….. г.,
издадено от …………………………………………………………………………………………………..
1.10. Други данни в зависимост от вида и предназначението на строежа:
…………………………………………………………………………………………………
РАЗДЕЛ II „ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ“
(ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ 1 ДО 6)
стр.4
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЧАСТИ “Конструкции на сгради и съоръжения”(КСС) И
“Транспортно строителство и транспортни съоръжения” (ТСТС)
По т.1. Да направи преглед на всички /на основните/ действащи нормативни документи по част
„Конструктивна”.
В „Приложение 1” е представен списък на действалите и действащите нормативни
документи в сферата на конструктивното проектиране.
По т.2. Да предложи на УС на КИИП Методика за единните критерии за обследване .за
съществуващи сгради, съоръжения и инсталации.
І. РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ЗА КОНСТРУКТИВНО
ОБСЛЕДВАНЕ.
1. КАДРОВО – Спазвайки принципите на безпристрастност, компететност,
отговорност, опазване професионалната тайна и ангажираност при разглеждане на
жалби.
2.
а)основно изискване – съгл. по чл. 176 от ЗУТ.
б) препоръчителна допълнителна компетентност:
– проектантски опит в различните строителни системи и технологии за сгради и
съоръжения и е член на КИИП от минимум 6 години с ППП.
3. МАТЕРИАЛНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ– възможност за определяне на физико-
механичните характеристики на главни, и/или характерни елементи на
конструктията.
4. ЮРИДИЧЕСКО обезпечаване – съобразно техническо задание и сключен договор,
приемо-предавателен протокол за предаване на обследването.
Относно: Методика за единните критерии за обследване и изготвяне на технически
паспорти за съществуващи сгради
СЪДЪРЖАНИЕ НА КОНСТРУКТИВНИТЕ ОБСЛЕДВАНИЯ.
стр.5
1./ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ОБХВАТ на КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ за ИЗГОТВЯНЕ НА
ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СЪЩ. СТРОЕЖ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.14, АЛ.1 ОТ
НАРЕДБА 5 да бъде в следния задължителен минимален обхват.
ЗАДАЧИ НА КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА
АКТУАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА НОСЕЩАТА КОНСТРУКЦИЯ ОБСЛЕДВАНИЯ ОБЕКТ.
I./ – Конструктивно обследване за установяване актуалното състояние
1./ Запознаване и анализиране на наличната проектна документация за носещата
конструкция на сградата – идентифициране на конструктивната система, идентифициране на типа
на фундиране, анализиране на наличната информация относно хидрогеоложките условия на
фундиране на обследвания обект, и др.
2./ Технически оглед, визуално и инструментално обследване и документиране на наличните
дефекти, пукнатини и повреди в елементите на конструкцията на сградата, участъци с открита
армировка, проемни в структурата на бетона или стоманата, недопустими деформации и
провисвания на отделни елементи и др., свързани с досегашния експлоатационен период;
3./ Събиране на информация относно общите геометрични размери на носещата
конструкция – междуетажни височини, конструктивни междуосия, наличие на дилатационни фуги
и др.
4./ Установяване на основните размери на напречните сечения на главните конструктивните
елементи от сградата (колони, греди,плочи,стени и др.) и сравняване с тези от проекта по част
„Конструкции” ако има налична проектна документация;
5./ Установяване на якостните и деформационните свойства на вложените в конструкциите
материали в главните елемeнти на конструкцията. (бетон,армировка,стомана, дърво и др.
6./ Установяване на дефекти и повреди в конструкцията
II./ – Конструктивна оценка на сградата
1./ Систематизиране на информацията относно нормите и критериите на проектиране,
използвани при първоначално проектиране на носещата конструкция на сградата и/или при
извършване на промени или интервенции в конструкцията по време на досегашния период.
2./ Установяване на типа и значимостта на минали конструктивни повреди, включително и
проведени ремонтни дейности.
3./ Проверка на носещата способност на характерни елементи на конструкцията при
отчитане актуалните характеристики на вложените материали.
4./ Обобщени резултати за конструктивната оценка на сградата и основни препоръки за
привеждането й в съответствие с изискванията на чл.5 и чл.6 от Наредба 07/2/2007.
Заключение за съотношението между действителната носеща способност и очакваните
въздействия при бъдещата й експлоатация.
Пълно конструктивно обследване съгласно „Приложение 2” се прави в следните случаи –
при инвестиционни намерения за / надстроявания, смяна на предназначението със засягане на
конструкцията на сградата и промяна с увеличаване на натоварванията.
стр.6
По т.3. Да предложи работещо решение на проблема на действащата архивна и проектна
документация. /Виж Приложение 3/.
По т.4. Считаме, че е предмет на обобщено решение на всички ангажирани страни.
Приложение 1.1.
По част „Конструктивна”.
По-важни нормативни документи:
1./ За Период до 1927г.
Първият „Правилник за проектиране на железобетонните строежи в Царство
България”. Изд. 1927г.
2./ Година 1934г.
Издава се по-пълен „Правилник за проектиране на железобетонните строежи в Царство
България”. Изд. 1934г.
3./ За Период до 1947г.
• Не съществуват Норми за проектиране на строителни конструкции на сгради и съоръжения
за сеизмични въздействия.
4./ За Период до 1949г.
• До 1949г. изчисленията се извършват по допустими напрежения. •„”Правилник за за
изчисляване на сгради във високото строителство”.
5./ За Период до 1957г.
• От 1957г. е въведен методът по гранични състояния.
•„Правилник за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции” от 1957 г.
6./ За Период до 1964г.
•„Натоварване на сгради и съоръжения. Правилник за проектиране” от 13.ІІ.1964 г.
7./ За Период до 1987
•„Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” от 1987 г.
8./ И всички други познати досега нормативни документи.
стр.7
Приложение 1.2.
ПЪЛНО КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ
А Етап I – ЗАДАЧИ НА КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА
АКТУАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА НОСЕЩАТА КОНСТРУКЦИЯ НА ОБСЛЕДВАНИЯ
ОБЕКТ.
1./ Запознаване и анализиране на наличната проектна документация за носещата
конструкция на сградата – идентифициране на конструктивната система, идентифициране на типа
на фундиране, анализиране на наличната информация относно хидрогеоложките условия на
фундиране на сградата, резултати от преминали обследвания и др.
2./ Технически оглед, визуално и инструментално обследване и документиране на наличните
дефекти, пукнатини и повреди в елементите на конструкцията на сградата, участъци с открита
армировка, проемни в структурата на бетона, недопустими деформации и провисвания на отделни
елементи и др., свързани с досегашния експлоатационен период;
3./ Събиране на информация относно общите геометрични размери на носещата
конструкция – междуетажни височини, конструктивни междуосия, наличие на дилатационни фуги
и др.
4./ Установяване на основните размери на напречните сечения на конструктивните елементи
от сградата (колони, греди,плочи,стени и др.) и сравняване с тези от проекта по част
„Конструкции”;
5./ Експериметално установяване на якостните и деформационните свойства на вложените в
конструкциите материали (бетон,армировка и др.) чрез безразрушителни „in situ” и лабораторни
изпитвания, в това число:
а./ Изготвяне и изпитване на пробни тела от вложената в конструкцията стомана, чрез
изрязване на контролни проби от ограничен брой елементи, съгласувано с Възложителя;
b./ Установяване на действителната якост на натиск и състоянието на вложените в отделни
елементи на стоманобетонната конструкция бетони, чрез лабораторни изследвания на изрязани
сондажни ядки /при предоставена от Възложителя възможност/, според БДС EN.
c./ Установяване на вероятната якост на натиск на бетона в достъпните за изпитване
стоманобетонни елементи от конструкциите на сградите съгласно БДС EN.
d./ Окачествяване и класифициране на вложените в конструкцията на сградите бетони
съгласно БДС EN.
e./ Диагностика и заснемане на представителна извадка от армировките (надлъжни и
напречни) в меродавни сечения и елементи на носещата конструкция на (вид, количество,
положение и състояние);
f./ Определяне степента на корозия на армировката в бетона по безразрушителен път;
6./ Категоризиране на установените дефекти и повреди в конструкцията в зависимост от
техния характер, местоположение и тип на елемента и изготвяне на мерки за саниране;
7./ Систематизиране и анализ на резултатите от екпсерименталните обектови измервания и
експертна оценка на техническото състояние на стоманобетоновите елементи от носещата
конструкция на сградата;
стр.8
Етап II – Конструктивна оценка на сградата
1./ Систематизиране на информацията относно нормите и критериите на проектиране,
използвани при първоначално проектиране на носещата конструкция на сградата и/или при
извършване на промени или интервенции в конструкцията по време на досегашния период.
2./ Установяване на типа и значимостта на минали конструктивни повреди, включително и
проведени ремонтни дейности.
3./ Проверка на носещата способност на сградата за вертикални товари при отчитане
актуалното състояние на вложените конструктивни материали.
4./ Контролни изчисления за определяне на влиянието на допуснати отклонения по време на
основното строителство върху експлоатационната надеждност на конструкцията.
5./ Проверка на носещата способност на конструкцията на сградата за хоризонтални товари
при отчитане актуалното състояние на вложените конструктивни материали.
6./ Обобщени резултати за конструктивната оценка на сградата и основни препоръки за
привеждането й в съответствие с изискванията на действащите в момента нормативни документи.
Етап III – Оценка на проектното решение относно изпълнение на
архитектурните изисквания за сградата.

Вид дейност
Ед.
мярка
Брой
1.
Запознаване с наличната проектна документация за носещата конструкция и
с резултатите от изпълняваните във времето изследвания;
– –
2.
Идентификация на елементите на носещата конструкция на сградата – –
3.
Технически оглед, визуално и инструментално обследване и документиране
на наличните дефекти, пукнатини и повреди в стоманобетоновите елементи
от конструкцията на сградата;
– –
4.
Проверка на общите размери на конструкцията и геометрични размери на
стоманобетонови на сградата, междуосия,височини и др.
– –
5.
Изрязване и изпитване на цилиндрични пробни тела от бетона на
конструктивните елементи с диаметър и височина 100мм от хоризонтални
стоманобетонни елементи при предоставена от Възложителя възможност
Бр.ядки –
6.
Определяне на вероятната якост по безразрушителен път чрез склерометър
„Schmidt”
Брой
Опитни
точки

7.
Определяне на вероятната якост за колектив от 15 броя опитни резултати; – –
8.
Заснемане на наличната вложена армировка в бетона-определяне на
диаметъра на армировъчните пръти и разстоянието между тях
Брой
опитни
точки

9.
Определяне степента на корозия на армировката и влиянието й върху
изменение на физико-механичните характеристики на носещата армировка в
стоманобетонните елементи
Брой
опитни
точки

10.
Систематизиране и анализ на резултатите от експерименталните обектови
измервания и експертна оценка на техническото състояние на материалите
от носещата конструкция на сградата;
– –
11.
Систематизиране на информацията относно нормите и критериите на
проектиране, използвани при първоначално проектиране на носещата
конструкция на сградата
– –
12.
Контролни изчисления за определяне на влиянието на допуснати
отклонения и експлоатационни въздействия върху експлоатационната
надеждност на конструкцията за хоризонтални и вертикални натоварвания.
– –
13.
Проверка на носещата способност на сградата за вертикални натоварвания
при отчитане актуалното състояние на вложените конструктивни материали.
– –
стр.9
14.
Проверка на носещата способност на конструкцията на сградата за
хоризонтални товари при отчитане
актуалното състояние на вложените конструктивни материали.
15.
Обобщени резултати за конструктивната оценка на сградата и основни
препоръки за привеждането й в съответствие с изискванията на действащите
в момента нормативни документи и оценка на сеизмичната и сигурност
– –
16.
Оценка на проектното решение относно изпълнение на архитектурните
изисквания за сградата.
Приложение 1.3.
ПО ТОЧКА 4
1. Считаме, че е предмет на обобщено решение на всички ангажирани страни.
стр.10
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ЧАСТ “ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, АВТОМАТИКА, СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА“ (ЕАСТ)
ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ
рег. № ………………. от ………………. г.
на строеж: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
находящ се в: …… …………………………………………………………………………………………………
(населено място, община, област, кадастрален район, номер на поземления имот)
Част А „Основни характеристики на строежа“
Раздел I „Идентификационни данни и параметри“
Раздел II „Основни обемнопланировъчни и функционални показатели“
2.1. За съществуващи сгради:
2.1.4. Инсталационна и технологична осигуреност на различните видове инсталации и уредби
(статус – местоположение, схеми на свързване, градивни елементи, технология на изпълнение;
анализ на състоянието им и съответсвието им с изискванията на нормативните актове):
2.1.4.1. сградни инсталации
– разпределителни табла и връзки между тях;
– осветителни (за работно, дежурно, аварийно осветление);
– за контактни излази (за битови и технологични нужди);
– за захранване на отделни мощни потребители;
– слаботокови инсталации (звънчеви, домофонни, озвучителни, антенни, сигнални, за структурно
окабеляване, режисьорски, инспециентски, блокиращи, повиквателни, пропусквателни и др.); става дума за
табл.4.2 от прил.8 на „Методиката за определяне на възнагражденията за предоставяне на проект. услуги…“
– информационна и комуникационна техника – става дума за раздел V от Методиката
2.1.4.2. сградни отклонения – от маневрени или разпределителни касетки/табла до отделни сгради/подобекти;
2.1.4.3. съоръжения/уредби
– защитни уредби – мълниезащита, заземяване, изравняване на потенциали, катодна, аресторна;
– асансьорни
– акумулаторни уредби;
– уредби за непрекъснато електроснабдяване (UPS);
– сигнално-охранителна техника;
– радио- и телевизионна техника (предавателна,, приемателна и контролно-измерителна), антенни системи;
– филмова, ТV-студийна и радиостудийна техника, видео- и звукомониторни системи;
– преводачески, конферентни, дискусионни, разговорно-повиквателни, компютърни, интернет;
– електронни – времеизмервателни, за контрол на достъпа, кабелна телевизия;
– системи за автоматизация на технологичните процеси (с и без ЕИТ);
– системи за сградна автоматизация;
– системи за автоматизация на транспорта
– други
2.1.4.5. технологично съоръжаване
– електротермични, електроиндукционни,електрозаваръчни,електрохимични, електрофизични и др. уредби;
2.1.4.6. системи за безопасност
2.2. За съоръжения на електротехническата инфраструктура: (Внимание! Тази точка се включва след
определяне на обекта, за който се съставя Техническия паспорт)
2.2.1. трафопостове
2.2.2. подстанции;
2.2.3. изправителни, преобразователни и зарядни станции;
2.1.4. кабелни линии;
2.1.5. въздушни линии;
2.1.6. електрозахранващи линии за електрически транспорт (ЖП, метрополитен, трамвай, тролей);
2.1.7. селищни, междуселищни и гарови комуникационни мрежи – въздушни, кабелни (медни и оптични);
2.1.8. колектори, тръбни мрежи;
стр.11
2.1.9. външно осветление – улично, прожекторно, художествено, ефектно, сигнално, за светофарни уредби;
2.1.10. генератори – дизелови, бензинови, ветрови, фотоволтаични, други.
2.2.1. Местоположение (за всеки елемент от инфраструктурата) – наземни, надземни, подземни)
2.2.2. Габарити (височина, широчина, дължина, сечение и др.)
2.2.3. Функционални характеристики (капацитет, пропускателна способност, напрежение, мощност и др.)
2.2.4. Сервитути ……………………………………………………………………….
2.3. Други специфични характерни показатели в зависимост от вида и предназначението на строежа
2.3.1. характеристика на външните въздействия (температура, климатични условия, надморска височина,
наличие на корозионни вещества, замърсители, флора, плесени, фауна, електроматнитни, електростатични
или йонизиращи полета, слънчева радиация, сеизмични ефекти, вятър, керонично ниво, специфично
съпротивление на почвата)
2.3.2. наличие на системи за автоматизация – за АВР, АПВ, противоаварийна системна автоматика
(делителна, разтоварваща, честотна), системи диспечеризация, телеинформация и др.
2.3.3. наличие на компенсационни мероприятия за индуктивни и капацитивни товари;
2.3.4. уплътнителни системи за кабели (медни, оптични);
Раздел III „Основни технически характеристики“
3.1. Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл. 169, ал. 1
и 2 ЗУТ към сградите
3.1.4. Санитарно-хигиенни изисквания и околна среда:
3.1.4.1. осветеност
измерени стойности за характерни помещения ………………………………………………..
нормативни стойности за характерните помещения съгласно БДС /Наредба……….
3.1.4.4. други изисквания за здраве и опазване на околната среда – полета, лъчения, опасни и токсични вещества:
(електрически полета, магнитни полета, електромагнитни полета, други лъчения (нейонизиращи, йонизиращи)
Раздел IV „Сертификати“
4.1. Сертификати на строежа
4.1.1. Сертификат за енергийна ефективност (напр. съгл. EN 15193) – номер, срок на валидност и др.
4.1.2. Сертификат за пожарна безопасност (номер, срок на валидност и др.)
4.1.3. Други сертификати (на строежа) …………………………………………………………………………………………………
4.2. Сертификати на строителни конструкции и/или строителни продукти
4.3. Декларации за съответствие на вложените строителни продукти (бетон, стомана)
4.4. Паспорти на техническото оборудване
4.4.1. Паспорти на машини – електроотоплителни уреди (електролъчисто отопление, калорифери и др.) –код
27 от приложение ІV на Регламент 305 – 2011
4.5. Други сертификати и документи:
Опис на наличните документи, вкл. и за извършвани промени по време на експлоатацията:
(работни проекти, екзекутиви, преработки, преустройства, реконструкции, пристроявания, основно
обновяване, промяна на предназначение, данни за проектанти, дати на съгласуване, година на извършване на
промените, въвеждане в експлоатация, съществуващи протоколи от строителствата)
– съществуваща/налична проектна документация
– документи, изготвени по време на строителството
– оценка за пълнотата и съответствието на наличната проектна документация с настоящето състояние на
вътрешните ел. инсталации
– договори, разрешителни и др. и съответствието им със законовите изисквания
– пожароизвестителни системи и техни елементи (код 10 от приложение ІV на Регламент 305 – 2011);
– електрически, контролни и съобщителни кабели (код 31 от приложение ІV на Регламент 305 – 2011);
Раздел V „Данни за собственика и за лицата, съставили или актуализирали техническия паспорт“
5.1. Данни за собственика: …………………………………………………………………………(име, презиме, фамилия)
(наименование и данни за юридическото лице)
5.2. Данни за регистрацията на консултанта
5.3. Данни и удостоверения за наличие на пълна проектантска правоспособност
5.4. Данни за техническия ръководител за строежите от пета категория
5.5. Данни и удостоверения за лицата, извършили обследването и съставили техническия паспорт на строежа
Забележка. Част А се съставя и при актуализация на техническия паспорт, както и при всяка промяна,
извършена по време на експлоатацията на строежа.
Част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти“
стр.12
1. Резултати от извършени обследвания
2. Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на
неотложните мерки – проверки на системите за защита (2.1.4.3 и 2.1.4.6). Съответствие с изискванията на
Наредба 16-116 (ДВ, бр.26/2008 г.) за техническа експлоатация на енергопотребителите.
– Опис на необходимите реконструкции, основни обновявания, основни ремонти и други промени за
осигуряване на нормативните изисквания
– Опис на мерките за поддържане на безопасна експлоатация на ел. инсталациите с график за изпълнението им
3. Данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, преустройство и реконструкция на
строежа – описание, доколкото има такива.
4. Срокове за извършване на основни ремонти по отделните конструкции и елементи на строежа – съобразно
техническите спецификации от фирмите производители.
……………….

линк за сваляне на целият документ от сайта на КИИП

Свържете се с нас