София, ул.Житница 3, бл.2
+359 885 025 075

ФИБРАН БЪЛГАРИЯ В ПОДКРЕПА ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В БЪЛГАРИЯ

Към края на 2011 г. общият брой на жилищата в България възлиза на 3 899 750, като 97% от жилищния фонд в страната е частна собственост, а 65% от жилищата в градовете се намират в многофамилни сгради.

Най-големи проблеми се очертават в сградите, строени по едропанелна технология. Те са над 11 000 и са разположени в 120 жилищни комплекса в страната. В тези сгради се намират над 787 000 жилища, обитавани от над 2 млн. души. 83% от панелните жилища се намират в областните центрове, като в редица големи градове панелните жилища представляват около 40-50% от целия жилищен фонд.

Състоянието на преобладаващата част от жилищния фонд не е добро и непрестанно се влошава, най-вече поради недостатъчна поддръжка и недобро управление от страна на собствениците. Жилищният сектор в България се характеризира с много ниска топлинна ефективност и неикономични системи за разпределение на топлинната енергия (енергийните показатели са ок. 2,5 пъти по-лоши от изискванията на съвременните технически стандарти), като по този начин значително се допринася за енергоемкостта на България.

През последните няколко години е общоприет фактът, че са необходими спешни мерки, за да се спре процесът на влошаване на състоянието на съществуващия жилищен фонд, да се удължи животът му, да се повиши безопасността на обитаване и да се подобри енергийната ефективност. Правителството на България предприе ред стъпки към разрешаването на този проблем.

Тази година приключи проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” на МРРБ и ПРООН, в партньорство с общините в Рeпублика България. В рамките на проекта се обновиха 50 многофамилни жилищни сгради и околоблокови пространства в 13 града.

Постигнатите резултати доказват, че подобряването на енергийната ефективност в жилищния сектор не само повишава качеството на живот на домакинствата чрез преките икономически и социални ползи, но значително намалява емисиите на парникови газове и е важен инструмент за борба с климатичните промени. Неслучайно Демонстрационният проект на МРРБ и ПРООН беше предмет на засилен международен интерес и получи високо признание от страна на Икономическата комисия за Европа на ООН и Европейската комисия.

Натрупаният опит, извлечените поуки и разработените препоръки по Проекта ще се използват за бъдещото изпълнение на Проект „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ“, по схема BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Проектът вече е одобрен с решение на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Конкретен бенефициент по проекта е дирекция „Жилищна политика“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Общата стойност на проекта възлиза на 94 859 508,40 лв., от които: 50 109 134,20 лв. безвъзмездна финансова помощ по ОП «Регионално развитие» 44 750 374,20 лв. собствен финансов принос – средствата, които се осигуряват от сдруженията на собственици.

Продължителността на проекта е три години (2012 – 2015 г.). Проектът ще се изпълнява в рамките на 36 месеца и предвижда мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в 36-те градски центрове с цел създаване на жизнена среда, подлежаща на устойчиво развитие, и удължаване на физическия и социалния живот на сградите при значително повишени експлоатационни качества и комфорт на обитаване.

Към проекта е разработена детайлна методология, която съдържа концепция за изпълнение на проекта и реализиране на процеса по обновяване на многофамилни жилищни сгради. Към методологията са приложени образци на заявления/споразумения и други документи, необходими за реализиране на процеса по обновяване на всяка сграда в рамките на проекта.

Финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност ще получават Сдружения на собственици, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост в съответната общинска администрация и в регистър БУЛСТАТ.

За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ до 50% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда/блок секция (разходи за строително-монтажни работи; изготвяне на технически/работни проекти; оценка на съответствието; авторски и строителен надзор; разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация; разходи, свързани с набавянето на необходимите разрешителни документи). Собственици на самостоятелни обекти, в които се упражнява стопанска дейност, заплащат 100% от разходите в съответствие с притежавания дял от общите части.

Oт oперативната програма ще се покрият изцяло разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност.

Във връзка с реализирането на проекта Фонд за жилищно обновяване ще подпомага процеса по обновяване чрез предоставяне на заеми/банкови гаранции. Неговата цел е да подпомогне сдруженията на собствениците или отделните собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради да осигурят техния дял от 50% от бюджета за обновяване на съответната сграда/блок секция.

Допустимите дейности за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради включват:

  • подмяна на дограма (прозорци, врати и др.);
  • топлинна изолация на външни ограждащи елементи (външни стени, покриви и др.);
  • основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на собствениците на самостоятелни обекти и смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;
  • изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници –слънчеви системи за осигуряване на енергия за собствени (битови) нужди, които не генерират приходи в процеса на експлоатация на съоръженията;
  • ремонт или подмяна на вътрешна отоплителна/охладителна/вентилационна инсталация,включително радиаторни термостатични вентили и разпределители в общите части на сградата/блок секцията;
  • ремонт на електроинсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление в сградата/блок секцията;
  • инсталиране на автоматизирани сградни системи за управление, в т.ч. балансиране,регулиране и др. на потреблението на топлинна и електрическа енергия към локалните източници, собственост на собствениците на самостоятелни обекти в общите части на сградата/блок секцията;
  • газифициране на сгради (вътрешна сградна разпределителна мрежа и котел/котли), при наличие на изградена до сградата разпределителна газопроводна мрежа;
  • съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата/блок секцията в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект.

В задълженията си на конкретен бенефициент дирекция „Жилищна политика” ще бъде подпомагана от Интегрирано звено за изпълнение на проекта.

Седем проектни мениджъри (по един за всеки от 6-те района на планиране и един за гр.София), избрани по реда на Закона за обществените поръчки, ще идентифицират допустимите жилищни сгради за обновяване, ще подпомагат сдруженията на собствениците при подготовката на цялостната документация за кандидатстване, ще изготвят обследванията за енергийна ефективност и ще извършват оценка на съответствието на инвестиционния проект в съответствие със същественото изискване по чл. 169, ал. 1, т. 6 от Закона за устройство на територията. Разходите за услугите на проектните мениджъри изцяло ще се поемат от проекта.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще организира целия процес по обновяването – ще проведе обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители за извършване на обследване за установяване на техническите характеристики на сградите; изработване на технически/работни проекти; строително-монтажни работи; строителен надзор и оценка на съответствието. За всяка одобрена сграда/блок секция ще се възлагат отделни обществени поръчки за изработване на технически/работен проект и строително-монтажни работи, като представител на сдружението на собствениците ще има право да участва при избора на изпълнител.

Собствениците ще бъдат максимално улеснени при обновяването на своята сграда.

С изпълнението на задължителния пакет от дейностот обследването за енергийна ефективност, се удължава физическия живот на сградата и вашето жилище в частност, повишават се потребителските му качества, намаляват се експлоатационните разходи и се увеличава разбира се, пазарната стойност на имота.

Очакваните резултати след изпълнението на проекта са:

Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни) – 15 kt/средногодишно;

Икономия на потребление на енергия в обновените жилищни сгради – 21 500 MWh/годишно;

Брой жители, облагодетелствани от подобрената жилищна инфраструктура – 13 500 жители;

Подобрена жилищна инфраструктура – 426 550 кв.м. РЗП;

Брой обновени многофамилни жилищни сгради/блок секции – 180 сгради/блок секции;

Брой обновени жилища – 6 100 жилища;

От вчера, 02.07.2012 г. в 36 градски центрове започва реалното изпълнение по проекта „Енергийно обновяване на българските домове“, както и да тече срокът за подаването на заявленията за интерес от сдруженията на собственици, които искат да обновят жилищата си.

ФИБРАН България АД подкрепя иновативните решения за енергийна ефективност и опазване на околната среда, каквито са решенията в областта на топлоизолационните системи за жилищното обновяване. Основен акцент в дейността на ФИБРАН България АД е да допринесе за реализирането на качествено и ефективно енергийно обновяване на сградния фонд.

Техническия отдел на ФИБРАН България АД участва в редица организации и работни групи за създаване на нови норми и стандарти в строителството и за ефективно енергийно обновяване.

Отлично обучени архитекти и инженери са готови да съдействат с технически консултации свързани с приложението на продуктите на ФИБРАН България АД, в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценка на съответствието на строителните продукти и Наредба №7 на МРРБ от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Разработени са изчисления в полза на проектанти и строители, определящи минималните стойности на коефициента на топлопреминаване U [W/m2K] за плътни ограждащи конструкции и елементи на сградите.

Професионална консултация относно избора и приложението на конкретен продукт може да получите в офиса на ФИБРАН България: ул. Околовръстен път №33, на телефон 02-850 40 90, 850 40 91 или чрез и-мейл fibran@fibran.bg. Подробна информация има в техническите брошури и каталози на фирмата, които могат да бъдат намерени безплатно на местата, в които се продават продуктите или в сайта на Фибран България АД – www.fibran.bg.

ФИБРАН България АД желае да обезпечи и предложи на потребителите качествен краен строителен продукт.

 

Инж.Цветелина Костова-Колева

линк към сайта на ФИБРАН БГ и цитираната статия

Свържете се с нас