София, ул.Житница 3, бл.2
+359 885 025 075

Технически паспорт

progenerate.euТехнически паспорт

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Същност на техническият паспорт и необходимост за неговото изготвяне

Техническият паспорт е документ съдържащ цялата необходима техническа информация за дадена сграда или съоръжение. При обработването и анализирането на събраната информация в паспорта, може да се извърши адекватна оценка на моментното състояние на сградата, нейната конструкция и инсталации. На база на извършеният анализ, могат да бъдат взети правилни проектни решения за предотвратяване на аварийни ситуации и спестяване на средства за експлоатационното обслужване на сградата или съоръжението. Събраната информация от техническите паспорти, позволява на държавните органи занимаващи се със сградния фонд да извършват анализи и прогнози за развитието и подобряване на средата за живот. Както и да вземат адекватни мерки за предотвратяване на нещастни случаи, изпадане на сгради и съоръжения в аварийни ситуации.
Процедурата за изготвянето, сроковете на валидност и пълнота на техническият паспорт са нормирани в Наредба №5 от 28 Декември 2006г. (Обн., ДВ, бр. 7 от 2007г.; изм. и доп.,бр.38 от 2008г.) и последвалите изменения. Техническия паспорт се изготвя от проектнатски екип от проектнати с пълна проектантска правоспособност, членове на КАБ и КИИП в следния състав:

  • Архитект
  • Конструктор – строителен инженер
  • Технически контрол по част конструктивна – строителен инженер
  • ВиК инженер
  • Електро инженер
  • ОВК инженер
  • Пожарна безопасност – архитект или инженер с право да изготвя тази част

Технически паспорт за новопроектирана сграда се изготвя без доклад от обследване, при съществуваща сграда или съоръжение се провежда обследване на строежа и неговата конструкция, след което се изготвя доклад от обследването. Докладът служи като изходна информация за изготвяне на технически паспорт. В него се изясняват техническите характеристики на строежа към момента на обследването.

Структура на техническият паспорт и последователност при съставянето.

Техническия паспорт е съставен от четири части, в които е събрана техническата информация за сградата. Последователността на частите следва логиката за изясняване характеристиките на сградата и мерките които трябва да се изпълнят за поддръжка и ремонт на сградата, както и указания за експлоатация. Паспорта завършва с енергиен паспорт. Както споменахме частите на техническия паспорт са четири:

А - Основни характеристики на обекта

В нея се изяснява местоположението на строежа, технико – икономически параметри на сградата, информация за годината на проектиране и строителство. Представя се информация за  действащата нормативна уредба към датата на проектиране и строителство както и към датата на изготвяне на техническия паспорт.  Записва се информация за собственика (собствениците) на сградата или съоръжението, представят се данните за екипа от проектанти извършил огледа и съставил техническия паспорт.

Б - Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти

Тази част има за цел да изясни състоянието на сградата и нейната конструкция към датата на изготвяне на техническия паспорт. Тук се представя цялата информация събрана при анализа на наличната проектна документация, извършения оглед и последвалия го доклад от обследването на сградата. Констатират се проблемните възли и участъци от строежа и се дават предписания за тяхното ремонтиране. Залагат се срокове както и период през, който да се извършват ремонти за осигуряване дълготрайността на строежа.

В - Указания и инструкции за безопасна експлоатация

Тук се дават подробни указания за поддръжка на строежа с цел безопасната му експлоатация от собствениците и запазване здравето на минувачите, които биха пострадали от падащи предмети от покрива и фасадата на строежа. При неспазване на предписанията и сроковете за ремонти, собствениците подлежат на административно наказание.

Г - Енергиен Паспорт

Целта на тази част от паспорта е да покаже енергийните характеристики на строежа и да установи дали съответстват на действащата нормативна уредба. Друга важна задача, която изпълнява тази част е да определи годишните разходи за употребяваната енергия и да даде решение за тяхното намаляване. Правилно избраните решения за намаляване потреблението на енергия, спестяват средства на собствениците и намаляват замърсяването с въглеродни емисии. След изготвянето на енергийния паспорт, за сградите с разгъната застроена площ над 1000m2  се изготвя сертификат за енергийна ефективност.

За въпроси свързани с паспортизация или заявка за посещение на обекта:

+359 88 787 2699  (инж. Здравко Илиев)

+359 88 502 5075  (арх. Георги Цочев)

още контакти

Още полезни връзки и статии по темата:

август 22 , 2015 Georgi Tsochev

НАРЕДБА №5

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НАРЕДБА № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите (Обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2008 г. и бр. 22 от 2010 г.;

read more

август 22 , 2015 Georgi Tsochev

закон за управление на етажната собственост

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ В сила от 01.05.2009 г. Обн. ДВ. бр.6 от23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.15 от23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.57 от 26 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.82

read more

август 22 , 2015 Georgi Tsochev

Удължават сроковете за техническите паспорти на строежи

София. Сроковете за съставяне на техническите паспорти на строежи ще бъдат удължени с една година в зависимост от категорията на строежа. Това предвиждат предложените от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова промени за техническите паспорти на строежите, информираха от

read more

август 22 , 2015 Georgi Tsochev

ФИБРАН БЪЛГАРИЯ В ПОДКРЕПА ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В БЪЛГАРИЯ

Към края на 2011 г. общият брой на жилищата в България възлиза на 3 899 750, като 97% от жилищния фонд в страната е частна собственост, а 65% от жилищата в градовете се намират в многофамилни сгради. Най-големи проблеми се очертават в сградите, строени

read more

август 22 , 2015 Georgi Tsochev

Санират блока на части, ако е голям

Големите блокове, при които има множество входове, да могат да се обновяват на части, а не като цели сгради. Това е една от промените, които се готвят в националната програма за саниране. Предложението е на Националното сдружение на общините, а

read more

август 22 , 2015 Georgi Tsochev

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ

В сайта на Агенцията за устойчиво енергийно развитие ще намерите закони и подзаконови актове касаещи актуалната позиция на държавата по отношение на: Енергийна Ефективност Енергията от възобновяеми източници Закона за енергетиката Закона за обществените поръчки Комплексно административно обслужване Други линк

read more

август 22 , 2015 Georgi Tsochev

РАЗКРИТИЕ! Кметът Стоянова и гл.арх.Недялков заложили предварително резила с падането на МГ-то! Липса на основни документи предпоставила рухването!

Най-малко три нарушения са извършени от кмета и главния архитект на Община Казанлък по въпроса с липсата на конструктивно обследване и технически паспорт на сградата на Математическата гимназия, откри екип на Пресс Тв заедно с експерти от бранша. 1. Нарушение

read more

август 22 , 2015 Georgi Tsochev

Сградите над 5 етажа трябва да имат технически паспорти до края на годината

Всички сгради с височина над 15 метра до края на тази година трябва да имат технически паспорти, припомни пред Дарик зам.-кметът на община Добрич арх.Пламен Ганчев. Това са сгради с пет или повече жилищни етажа и дори с 4 етажа,

read more

август 21 , 2015 Georgi Tsochev

Критерии на КИИП за обследване (форма)

КРИТЕРИИ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ ПО СЛЕДНИТЕ ИНЖЕНЕРНИ ЧАСТИ: 1. Конструкции на сгради и съоръжения (КСС) и Транспортно строителство и транспортни съоръжения (ТСТС) 2. Електротехника, автоматика, съобщителна техника (ЕАСТ) 3. Геодезия и приложна геодезия

read more

август 21 , 2015 Georgi Tsochev

Указания по прилагането на Наредба №5 от 2006г. за техническите паспорти

Относно: Указания по прилагането на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите Уважаеми госпожи и господа, По повод поставените досега въпроси и с оглед уеднаквяване на практиката по прилагането на Наредба № 5 от 2006 г.

read more

Свържете се с нас