Удължават сроковете за техническите паспорти на строежи

progenerate.euЕко Нормативна уредба Преса Технически паспортУдължават сроковете за техническите паспорти на строежи

София. Сроковете за съставяне на техническите паспорти на строежи ще бъдат удължени с една година в зависимост от категорията на строежа.
Това предвиждат предложените от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова промени за техническите паспорти на строежите, информираха от МРРБ.
Предлага се сроковете да се удължат както следва: от първа, втора и трета категория – до 31 декември 2015 г., от четвърта категория – до 31 декември 2017 г., и от пета категория – до 31 декември 2019 г.
Предложените срокове за съставяне на технически паспорти в зависимост от категорията на строежа са обвързани и с по-строгите изисквания на Директива 2010/31/ЕС за енергийните характеристики на сградите за достигане на потребление на енергия близко до нулата от 2018 г. за публичните сгради и от 2020 г. – за всички нови сгради.
Повишаването на енергийната ефективност на съществуващи сгради е в пряка зависимост от оценката на техническите и енергийните им характеристики при извършване на енергийното обследване, както и от предлагането и изпълнението на мерки от техническите паспорти, свързани с повишаване на безопасността и енергоефективността.
Техническите паспорти на сградите са документи, които съхраняват информация в интерес на всички потребители – собственици, наематели, пазарни субекти, обществени и банкови институции. Паспортът е и основа за управлението и поддържането на една сграда или инженерно съоръжение през целия период на експлоатацията им. Паспортите съдържат техническа информация за сградата – година на строителство, вид строителство, информация за сеизмичната устойчивост на сградата, мерки за поддържане на нейната сигурност и безопасност, както и информация за всички извършени строителни и ремонтни работи след въвеждането на сградата в експлоатация, както и предписания за необходими ремонти. Най-общо, техническите паспорти установяват състоянието на сградите и тяхната степен на безопасност при експлоатацията им.
Снабдяването с технически паспорти на сградите е регламентирано със Закона за устройство на територията (ЗУТ), където в чл. 176а е предвидено издаването на специална наредба. Това е Наредба № 5 от 2006 г. (в сила от началото на 2007 г.) за техническите паспорти на строежите и с нея са определени обхватът и съдържанието на техническите паспорти на строежите (сградите и строителните съоръжения); редът за съставяне, предоставяне, регистриране и съхраняване на техническите паспорти редът за извършване на обследването на строежите.
Техническият паспорт се съставя за всички завършени нови строежи преди въвеждането им в експлоатация. За съществуващите строежи технически паспорт се съставя само след проведено обследване за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 ЗУТ.
Независимо, че през 2012 г. бяха удължени сроковете за съставяне на технически паспорти на строежите, през последния месец в министерството се получиха писма от областни и общински администрации, както и от граждани с предложения за удължаване на срока за съставяне на технически паспорти на строежите. Основните мотиви на частните предложения са свързани с неосигурени финансови средства и предвид усложнената обща икономическа обстановка в страната. Основните мотиви на предложенията на държавни ведомства и агенции и на областни и общински администрации са свързани с неосигурените бюджетни финансови средства, както и с обстоятелството, че има започнати процедури по изготвяне на технически паспорти, но се очаква те да бъдат завършени през 2015 г.

Копирано от standartnews.com (линк към статията)