София, ул.Житница 3, бл.2
+359 885 025 075

РАЗКРИТИЕ! Кметът Стоянова и гл.арх.Недялков заложили предварително резила с падането на МГ-то! Липса на основни документи предпоставила рухването!

Най-малко три нарушения са извършени от кмета и главния архитект на Община Казанлък по въпроса с липсата на конструктивно обследване и технически паспорт на сградата на Математическата гимназия, откри екип на Пресс Тв заедно с експерти от бранша.

1. Нарушение – не е възложено съставянето на Технически паспорт на ПМГ с техническо задание при обявяване на търга за проектиране, и по-късно при сключване на Договора за проектиране от 10.01.2013г., което е било задължително към втория момент.

Съгласно НАРЕДБА № 5 на МРРБ от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти и Чл. 14. (2) (Изм., ДВ, бр. 22 от 2010 г.) се актуализира техническият паспорт в случаите на основно обновяване, реконструкция, основен ремонт, пристрояване, надстрояване или промяна на предназначението на съществуващ строеж или на част от него преди въвеждането му в експлоатация.

2. Нарушение – одобрен е проект за пристройка, в който е видно, че има и преустройство на част от старата сграда без Технически паспорт, което е в противоречие с чл. 148. ал.(13) ЗУТ: Разрешение за строеж за извършване на СМР като основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, преустройства, реставрация и адаптация, при които се засяга конструкцията на строежа се издава след извършване на конструктивно обследване и съставяне на Технически паспорт. Преустройство на част от сградата има и махане на част от носещ зид също има. /прилага се записката на архитекта стр. 5 и 6 и разпределенията на 2 и 3 етажи.

3.Нарушение – кметът не е възложил съставянето на Технически паспорт на всички общински сгради, като е пропуснал срока до края на 2014г, което е бил задължен да направи, защото: Според Чл. 9. (1) от НАРЕДБА № 5 на МРРБ от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите (Обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2008 г., бр. 22 от 2010 г., бр. 98 от 2011 г. и бр. 2 от 2013 г.): Собствениците на строежите възлагат с договор съставянето на техническите паспорти. /т.е. Кметът на Общината/ Според Преходни и заключителни разпоредби на същата наредба: § 2. (2) (Изм., ДВ, бр. 98 от 2011 г. и бр. 2 от 2013 г.) Техническите паспорти на съществуващи строежи – държавна, общинска или частна собственост, в т.ч. строежите – смесена държавна и частна собственост, или смесена общинска и частна собственост, се съставят в следните срокове в зависимост от категорията им: 1. (изм., ДВ, бр. 2 от 2013 г.) от първа, втора и трета категория – до 31 декември 2014 г.; Според Преходни и заключителни разпоредби § 2. (6) „След изтичане на сроковете по ал. 2 кметът на общината възлага съставянето на технически паспорти на строежите, за които те не са съставени, за сметка на техните собственици, като за извършените разходи общината се снабдява с изпълнителен лист за събиране на вземането съгласно чл. 417, т. 1 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК).“ Тази алинея даже не допуска, че Кметът може да не е възложил до този момент паспорти на общинските сгради. Малко по-нататък според (7) Кметовете на общини в сроковете по ал. 2 ежегодно организират разяснителна кампания в населените места на територията на съответните общини за изработване на технически паспорти на строежите. В началото на последната година от определения срок по ал. 2 кметът на общината издава предписание до всеки собственик на строеж, за който не е съставен технически паспорт.

За сведение на пресцентъра на Община Казанлък и останалите чиновници, Медийна група „Вис виталис“ разполага с пълния пакет документи по случая. Предстои през следващите дни да запазнаем читателите и с други катастрофални факти, скрепени с документи, както до сега.

Не е ли била заложена по този начин предварително бомбата с рухването на училището? Питаме отново и продължаваме разследването по темата: Можеше ли да бъде предотвратен този резил и защо се подложиха на опасност живота и здравето на децата!

ОЧАКВАЙТЕ ОЩЕ!

цитат: ТЕЛЕВИЗИЯ ПРЕСС КАЗАНЛЪК

Свържете се с нас